Publikationer

Vi samarbetar både med universitet, organisationer och privata företag. Att kommunicera och presentera våra utredningar och analyser är en viktig del av våra tjänster. Här kan ni hitta några aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter som våra medarbetare har publicerat.

Forest Ecology and Management

 Tidskrift

Greensway har jobbat med design, GIS-support och skogliga karteringar inom ett färdigställt doktorandprojekt. En första artikel har nu publicerats, som handlar om effekten på produktivitet, ekonomisk vinst och död ved av mängden lämnade träd vid avverkning i tallskog. Olof Widenfalk på Greensway står med som medförfattare.

Snytbaggebekämpning i svensk skogsindustri

Rapport

På uppdrag av Kemikalieinspektionen har Greensway under hösten 2016 utrett och sammanställt de metoder som idag används för bekämpning av snytbagge i svensk skogsindustri – deras omfattning samt för- och nackdelar.

Insect Conservation and Diversity

Artikel

Per Westerfelt, nybliven doktor på Skogforsk, har studerat hur solitära bin och rovsteklar utnyttjar högstubbar och kvarlämnad död ved på hyggen och i ungskogar. Olof Widenfalk på Greensway, som varit biträdande handledare för Per, har deltagit i studien som nu finns publicerad i tidskriften Insect Conservation and Diversity.

Konsekvensanalyser av skogsbrukssystem

Arbetsrapport

På uppdrag av Skogforsk utfördes en konsekvensanalys av ett skogsbruks- system anpassat för biobränsleuttag. Olof Widenfalk analyserade effekterna på biologisk mångfald, samt effekterna på bärris och svamp.

Contortatall i Sverige

Kunskapssammanställning

Olof Widenfalk på Greensway har gjort en riskbedömning och kunskaps- sammanställning om contortatall för Svenska FSC, vilken ska fungera som ett underlag i arbetet med den nya standard som nu arbetas fram.

Naturhänsyn

Skogsskötsel serien

Naturhänsyn är en viktig del i ett hållbart skogsbruk. Kapitlet beskriver hur man i skogsskötseln tar naturhänsyn inom olika faser i trakthyggesbruket.

Fakta skog

Nyhetsbrev

Olof Widenfalk på Greensway har varit med och analyserat ekologiska risker med introduktion av främmande trädslag i Sverige. Här kan man läsa en populärvetenskaplig presentation av analysen i SLU:s ”Fakta Skog”

Forest Ecology and Management

 Tidskrift

Olof Widenfalk på Greensway har varit med och analyserat ekologiska risker med introduktion av främmande trädslag i Sverige. Nu publiceras arbetet i tidskriften ”Forest Ecology and Management”