NVI längs kraftledningsgata

Kategori
Inventering
Om projektet

Inför breddning av en kraftledningsgata mellan Älvkarleby och Dannemora behövde Rejlers Sverige AB information om naturvärden i området. Genom en NVI enligt svensk standard (SS 199000:2014 och 199001:2014) gjorde vi en förstudie där potentiella naturvärdesobjekt identifierades och vilka sedan följdes upp med inventering på fältnivå (medel). Särskilt fokus var på väddnätsfjärilen för vilken det finns ett Natura 2000-område i anslutning till ledningsgatan.

För områden med befintliga områdesskydd bedömde vi eventuell negativ påverkan av exploateringen och gav åtgärdsförslag för att minimera detta. I samband med den bedömningen gjorde vi även en fördjupad fågelanalys och diskuterade exploateringens konsekvenser för fågellivet.

 

Uppdraget utfördes under mars-maj 2017