NVI Karlslunds marina

Kategori
Inventering
Om projektet

Effekt på marina naturvärden och kompensationsbehov

Vilka naturvärden finns kvar och hur skyddas dessa bäst i ett havsnära område kraftigt påverkat av exploatering? Det var frågan som Haninge kommun ställde till oss för att få underlag till deras detaljplan kring en småbåtshamn på Södertörns kust. Greensway utförde därför en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard, vilken innefattade alla landmiljöer samt marina miljöer 500 meter ut från land. Detaljeringsnivån var fältnivå medel. Landmiljörna bestod av ekbackar och en hassellund med ekar, samt alsumpskog och en igenväxt havsstrandäng. Tidigare inmätta skyddsvärda träd inventerades och bedömdes även särskilt.

Arbetet omfattade också bedömning av konsekvenserna av exploateringen, ett förslag till framtida skydd av naturvärden och möjligheten till restaurering eller ekologisk kompensation.

Arbetet utfördes under juli och augusti 2017