Nyheter

Greensway i Uppsala har under senaste året utvecklat en digital plattform med verktyg som på olika sätt ska underlätta olika typer av miljöarbete. Torsdag 19 april är det dags att lansera en första version av plattformen. – Vi har valt att kalla plattformen Canopy, säger......

Greensway har på uppdrag av Enheten för riskvärdering av skadegörare på SLU tagit fram ett underlag för riskbedömning av nya skadegörare i Sverige. Arbetet presenteras i rapporten Trade and production of plants and plant products in Sweden – A knowledge base for pest risk analysis.......

Jag tänkte skriva ett sista inlägg för året där jag summerar den fantastiska utvecklingen som Greensway haft. Jag tänkte berätta om flera stora spännande projekt: ekdatabasen för Stockholms stad, analysarbete och utredningar åt SLU, alla skogliga uppföljningar och inventeringar. Framgångarna med nya FoU-medel som kommer......

Skogsstyrelsens arbete med att ta fram en utvecklad metodik går snabbt fram och efter förra veckans seminarium skrev vi samman de synpunkter vi på Greensway anser är de viktigaste. Huvudsakligen rör det metodologiska och ekologiska synpunkter både relaterade till våra egna inventeringar av skog men......

Idag vill vi berätta om vårt arbete med vår nya digitala plattform. Varför en digital plattform? Allt som oftast i vårt arbete med inventeringar och analyser av naturmiljöer ser vi behov av smarta, interaktiva verktyg som både innebär förenkling och precision. Vi ser också en......

I ett uppdrag för Enheten för riskvärdering av nya skadegörare vid SLU kommer Greensway att utföra en utredning och kartläggning av potentiella spridningsvägar samt ekonomiska konsekvenser av nya växtskadegörare i Sverige. En viktig del av kartläggningen består i att sammanställa data på import (och export) av......

Under november kommer Greensway att kartlägga skötselbehovet av Stockholms jätteekar på uppdrag av Miljöförvaltningen vid Stockholms stad. Uppdraget innebär såväl fältinventering som fjärranalys och en trendanalys av hur det går för ekar och ekområden. Dessutom ska en kartläggning av lämpliga områden för nyrekrytering göras. Många......

Vid ett möte på Länsstyrelsen i Uppsala län i mitten av oktober träffades inblandade skogsbolag, myndigheter och forskare för att planera fortsättning av projektet kring gölgroda. Gölgrodan förkommer i små populationer vid Nordupplands kust och är rödlistad pga habitatförlust. Projektet går ut på att ta reda......

Lina Widenfalk, Greensways vice VD, fick vid en ceremoni i stora aulan på SLU i Uppsala motta lagerkransen och diplomet som ett tecken att hon nu formellt är doktor i ekologi. Efter ceremonin i SLU:s aula följde middag och festligheter på Uppsala slott.   Lina......

Greensways analytiker Alejandro Ruete har på uppdrag av och tillsammans med forskare från SLU publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Ecology and Evolution där man visar hur inrapporterade fågelobservationer (exempelvis från artportalen) bättre kan användas för att kunna kartlägga förändringar i fåglarnas förekomst över......

During the last decade, we have seen an explosive increase in interest on openly available datasets of species observations. We even coined the term “Biodiversity Informatics” for the discipline that helps to collect, mobilize, digitize, curate, store, visualize and analyse this immense amount of data.......

Greensway kommer under 2017 att utveckla sitt samarbete med Bergvik Skog. Samarbetet omfattar bland annat en uppföljning av lämnade hänsyn i samband med slutavverkning för att säkerställa att certifieringskrav och målbilder efterföljs. Uppföljningen utförs i ett stickprov av trakter över hela Bergviks innehav. En annan......

Förra veckan gick naturvårdens årliga branschfest Flora- och faunavårdskonferensen av stapeln på SLU i Uppsala. Som vanligt är det Artdatabanken som arrangerar och konceptet var bekant för alla som någon gång varit där. Årets upplaga med några små uppdateringar som att underhållaren Staffan Lindberg var......

Arbetar du med naturvård och vill lära dig mer om hur informationssystem och databaser för artfynd och naturmiljöer kan bli användbara verktyg? Den 27-28 april arrangerar vi en utbildning och workshop om hur dessa verktyg bättre kan användas i naturvårdsarbetet – grunderna för att utnyttja de......

The era of information is heavily relaying on huge databases (Big Data). From things as simple as searches in Google to others as complicated as climatic models, nothing would be as it is today without the immense collections of data backing it up. The Big Data......

Från februari 2017 är nu Alejandro Ruete heltidsanställd som analytiker på Greensway! Alejandro kommer närmast från SLU där han som postdoc forskat om förändringar av populationer och samhällen av våtmarkslevande fåglar, genom att använda inrapporterade artfynd från Artportalen. Han har tidigare jobbat för Artdatabanken där......

Under 2016 utförde Greensway, på uppdrag av Trafikverket, naturvärdesinventeringar inför bygget av Norrbotniabanan mellan norra Umeå och Skellefteå. Efter inventering av nästan 10 000 hektar under hela fältsäsongen och rapportskrivning under stor del av slutet av året är nu uppdraget officiellt avrapporterat och avslutat. Ett......

Snytbaggen (Hylobius abietis) orsakar skador på unga barrträdsplantor genom att gnaga av deras bark, vilket medför stora kostnader för svenskt skogsbruk. Skador orsakade av snytbagge bekämpas idag både med kemiska bekämpningsmedel och mekaniska skydd. Greensway kommer under hösten 2016 på uppdrag av Kemikalieinspektionen utreda och......

Under sommaren 2016 kommer Greensway att inventera och naturvärdesbedöma skogar i Norrbotten på uppdrag av fastighetsverket. Skogarna, varav flera är fjällnära, är belägna i ett område från Arjeplog i sydvästra Norrbotten upp till strax norr om Jokkmokk. Arbetet är en del i fastighetsverkets arbete med......

Norrbotniabanan är en ny järnvägsförbindelsemellan Umeå och Luleå. Den nya järnvägen ska förstärka godstrafiken, men också möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer (mer om projektet kan man läsa här). Greensway kommer under sommaren och hösten 2016 ta fram en förstudie och inventering av naturvärden på uppdrag åt Trafikverket inför kommande arbetet med järnvägsanläggningen för sträckan Umeå-Skellefteå. Uppdraget innebär både......

Vikten av vetenskapligt underlag för naturvårdsarbetet samt ett ganska starkt stöd för ”Svenska modellen för skoglig naturvård” är två tydliga resultat i den Naturvårdsbarometer som Greensway tog fram i samband med årets Flora och faunavårdskonferens. Barometern visar också att arbetet med det nationella skogsprogrammet fortfarande......

Skogsstyrelsen har en ny ledning. Ny generaldirektör sedan ett par månader och sedan någon vecka tillbaka en ny styrelse. Styrelsens sammansättning signalerar tydligt de olika intressen som myndigheten har att balansera – skogsbruk, miljö och rekreation. Jag har inte för avsikt att recensera den nya......

Utveckling, uppföljning och utbildning kommer kanske mer än någonsin att vara bärande teman för Greensways verksamhet under våren. Det gäller både i våra strategiska projekt liksom våra mer operativa fältprojekt, som tar fart nu när barmarkssäsongen börjar. Ett av våra verksamhetsfundament är vår position mellan......

Stora arealer skog naturvärdesbedöms varje år. Ungefär en procent av Sveriges produktiva skogsmark (200 000 ha) slutavverkas varje år och i den stora merparten av dessa avverkningar har en naturvärdesbedömning utförts enligt någon form av anpassad metodik. Såväl miljöcertifiering som lagstiftning kräver sådana bedömningar, både vid planering av......

Torsdag den 3/12 arrangerade Greensway ett seminarium på temat: Marksvamp och skogsbruk – en omöjlig ekvation?  Syftet med seminariet var att sammanfatta befintlig kunskap om marksvampars miljökrav och utbyta erfarenheter av hur man inom skogsbruket identifierar och bäst tar hänsyn till höga marksvampsvärden. Det höga deltagarantalet antydde......

Greensway erbjuder skräddarsydda utbildningar för att tillgodose de specifika behov som just ditt företag/din organisation kan tänkas ha. Greensway är även ansluten till Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och tillhandahåller de kurser som specificeras enligt PEFC-standardens riktlinjer kring kompetenskrav. Nedan följer en sammanställning av de kurser som erbjuds samt......

Ett återkommande tema i flera av våra projekt, är den allt hetare frågan om marksvampar och hur skogsbruket ska förhålla sig till dessa naturvärden. Att identifiera värden knutna till marksvampar i fält är svårt, dels för att synliga fruktkroppar endast förekommer under en mycket begränsad......

Hösten innebär revisionstider för många företag. Hur väl förberedda är ni i er organisation inför kommande revision? Vi vet att det kan vara svårt att hinna med alla förberedelser. Greensway har en hög kompetens och erfarenhet av förbättringsarbete enligt certifieringssystemen FSC/PEFC och erbjuder skräddarsydda tjänstepaket......

Under våren har Greensway jobbat med en riskbedömning och kunskapssammanställning om contortatall för Svenska FSC. Riskbedömningen ska fungera som ett underlag i arbetet med den nya standard som nu arbetas fram. Rapporten om contortatall i Sverige är skriven av Olof Widenfalk på Greensway och finns......

I mitten av augusti kommer Martin Schmalholz att börja jobba som naturvårdskonsult med oss på Greensway, en rekrytering som vi är mycket glada och stolta över. Martin kommer närmast från tjänsten som miljöchef på Stora Enso Skog. Med rekryteringen tar Greensway ett ordentligt kliv framåt......

Det är mycket spännande som händer inom Greensway den närmaste tiden. Framförallt flera spännande projekt inom skoglig naturvård: Utveckling av naturvårdsstrategi med Holmen Skog, utredning kring nyckelbiotopsärenden för Mellanskog och inventeringar inom Skogforsks STIG-projekt som syftar till att reducera körskador. Samt en hel del annat…......

Debatten kring hur vi tar tillvara svensk forskning och förädlar den till kommersiella produkter blommar upp med jämna mellanrum. ”Låt vårt intellektuella kapital komma till användning” skrev bland annat Göran K. Hansson, professor på Karolinska institutet på DN Debatt den 15/4, som en replik i......

– Utredning för Svenska FSC – Under februari månad kommer Olof Widenfalk att jobba med en riskanalys av contortatall i Sverige, på uppdrag av Svenska FSC. Analysen skall omfatta en sammanställning av forsknings- och kunskapsläget samt identifiera kunskapsluckor och osäkerheter. Riskerna kommer särskilt att analyseras......

Vi på Greensway är mitt uppe i en process för att stärka vårt team. Under våren anställer vi en person som kommer att jobba med artbestämning av inventeringsmaterial, framförallt djur från markprover – En specialkompetens som vi hoppas hjälpa fler kunder med framöver, inte minst......

– En utbildning och flera frågor för framtiden – Under en dag i slutet av september deltog jag som föreläsare på en utbildning om löv i framtidens skogsbruk på SLU:s fältstation Tönnersjöheden i Halland. Dagen arrangerades av Skogskompetens Syd – ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen......

Greensway har under sommaren ansvarat för naturvärdesinventeringarna i en omfattande studie av kantzoner mot vatten som leds av Skogforsk med medel från Skogssällskapet. Inventeringen omfattar bland annat substrat som död ved, förekomst av vissa signalarter samt en inmätning av busk- och trädskikt. Tre områden i......

Den vitryggiga hackspetten minskade kraftigt i Sverige under 1900-talet och har sedan flera decennier haft en mycket ogynnsam bevarandestatus. De senaste åren har endast ett fåtal häckningar skett i Sverige varje år, artens kärnområde sträcker sig från norra Uppland och södra Gästrikland västerut mot Värmland......

De flesta, både de som var där och de som inte var där, börjar väl tycka att det är dags att lägga årets politikervecka i Almedalen bakom sig. Hur många spaltmeter som skrivits i samband med och om denna speciella sammankomst av politiker, lobbyister, föreningar......

Igår var jag en aning ifrågasättande till visionerna och ambitionerna bakom det nationella skogsprogrammet. Jag efterlyste att inblandade skulle ta ut svängarna när det gäller vilka nyttor vi kommer att efterfråga i skogen om 40 år. Framåtblickande analyser över hur vi ska balansera och prioritera......

Skogsindustrierna ordnade under onsdagen ett seminarium kring förslaget om ett nationellt skogsprogram med titeln Vad ska vi med skogen till – ger ett nationellt skogsprogram alla svar? I panelen deltog landsbygdsminister Eskil Erlandsson samt representanter för Svenskt friluftsliv, Skogsindustrierna, LRF-skogsägarna och WWF. Landsbygdsministern och paneldeltagarna......

Almedalen är en happening i åsikter. En smältdegel av idéer och opinionsbildning. Mängder av människor tävlar om utrymmet, många som försöker nå fram med sitt budskap, betydligt färre lyckas. Själv tycker jag att det bästa med Almedalen är det som sker bortom schemalagda seminarier och......

Idag ser jag fram emot följande seminarier i Almedalen. Lite miljö, lite skog, lite jakt Vart är den svenska miljö- och hållbarhetspolitik påväg? – 09:00 Miljöaktuellts arena, Gotlands museum. Skogen idag och i framtiden – Ett globalt ansvar – 10:30 Jordens vänner, Campus Gotland (Uppsala......

Premiärbloggen. Här kommer jag/vi att skriva om och diskutera naturresursexploatering, artbevarande, naturvårdsåtgärder och olika tillämpade ekologiska frågor. Vi hoppas att ni som läser ska uppskatta detta bidrag till en diskussion kring de här frågorna, som trots att de alltid är aktuella och angelägna fortfarande behöver......